Про МОАналіз роботи
методичного об’єднання  класних керівників
на 2015-2016 навчальний рік

Ми виховуємо учня не як носія знань,
а як людину, яка має жити в суспільстві
і приносити йому користь.
В.О.Сухомлинський

Методичне об`єднання класних керівників Оникіївської  ЗШ I  -  III ступенів виявляє творчий потенціал учителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально – виховних завдань і творче співробітництво педагогів.
Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. У минулому начальному році МО класних керівників працювало над проблемою «Формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції». Перед класними керівниками постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.
Робота методичного об’єднання класних керівників була спланована відповідно до обраних проблем та відображає основні засади рекомендацій «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів». Методичну роботу з педагогами–вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховному процесі в школі. ЇЇ побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів – вихователів.
Протягом року було проведено 5 засідань. Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.Загалом проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів. Розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.
Під час роботи над проблемними питаннями  в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:
·          Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно-зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;
·          Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистіснозорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;
·          Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;
·          Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;
·          Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетнихігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.
Головне завдання в роботі классного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:
а) гурткова робота та робота за інтересами;
б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;
в) взаємини з батьками;
г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів. Слід відмітити гарні результати виховної роботи з учнівським  коллективом слідуючих класних керівників: Переверзи О.М., Берневек Н.О., Афанасьєвої Т.М., Шпільки І.А, ШинковенкоМ.А, Туртуріки І.В, Нечипурука А.С, Луньової Н.В.
Виховна система школи направлена на створення національної школи – прищеплення дітям любові до духовних оберегів пам`яті, формування в них національної свідомості, прилучення до нетлінних скарбів народної творчості.
Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого  терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторонни чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.
Аналіз роботи методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми методичного об’єднання реалізовано не в повній мірі. У 2016-2017 навчальному році члени методичного об’єднання класних керівників продовжать роботу щодо реалізації науково-методичної проблеми школи та над вирішенням наступних завдань
·          Становлення учня як громадянина-патріота України;
·          Система роботи з попередження правопорушень та негативних звичок серед української молоді;
·          Учнівське самоврядування як засіб підготовки дітей до життя в умовах демократії;
·          Розвиток творчого потенціалу дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей та соціальної ситуації під час виховного процесу;
·          Удосконалення родинного виховання учнів.
Завдання класного керівника – навчити жити. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично, що фактично і є виконанням Закону України «Про Освіту», де говориться: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями».
Під формуванням життєвих компетентностей розуміють виховання у дитини здібності діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовувати набуті знання на практиці, брати на себе відповідальність та вчитись протягом всього життя.
Класні керівники зміст виховної діяльності будують у відповідності до наступних ключових ліній:
·          - ціннісне ставлення особистості до себе;
·          - ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
·          - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
·          - ціннісне ставлення особистості до праці;
·          - ціннісне ставлення до природи;
·          - ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
Робота методичного об`єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.Немає коментарів:

Дописати коментар